Pracujem...

Tuzemské cestovné poistenie online

Poistenie

Kedy má poistenie platiť?

do vrátane
Poistenie začína nultou hodinou dňa označeného ako začiatok poistenia a končí 24. hodinou dňa označeného ako koniec poistenia a za podmienok uvedených vo VPP č. 485. Poistenie je možné uzatvoriť max. na 365 dní.
Krátkodobé poistenie sa uzatvára na presne stanovený počet dní.
Ročné poistenie sa uzatvára na obdobie 1 roka, t. j. dvanásť po sebe nasledujúcich mesiacov.

Počet poistených osôb

Zadajte počet poisťovaných osôb. Jednou poistnou zmluvou je možné poistiť maximálne 10 osôb.
Poistenie sa uzatvára pre občanov SR. Poistenie je možné uzatvoriť pre cudzinca, ktorý má povolený pobyt na území Slovenskej republiky.
Ročné poistenie môže poistník uzatvoriť len pre svojich rodinných príslušníkov.
Za rodinných príslušníkov sa považujú manžel/-ka, alebo druh/-žka a spolubývajúce deti do ich 18. roku veku, za podmienky že žili posledný rok pred dojednaním poistenia v spoločnej domácnosti.
Za dospelú osobu sa považuje osoba, ktorá v deň začiatku poistenia alebo pred dňom začiatku poistenia dovŕšila 18 rokov.
Za študenta sa považuje osoba od 18 rokov veku do dovŕšenia 26 rokov veku, ak sa sústavne pripravuje na povolanie.
Za dieťa sa považuje osoba, ktorá ku dňu začiatku poistenia nedovŕšila 18 rokov veku.

Rozsah poistenia

Vyberte si z troch variantov poistenia:
 1. 1. Tuzemské cestovné poistenie a poistenie nákladov Horskej záchrannej služby
 2. 2. Tuzemské cestovné poistenie
 3. 3. Poistenie nákladov Horskej záchrannej služby
TN - Trvalé následky úrazu 6 650,00 €
Poistenie sa vzťahuje na úrazy, ktoré poistený utrpí pri ceste a pobyte v tuzemsku. Poisťovňa poskytne poistné plnenie v rozsahu: 6 650 EUR.
Podrobnejšie informácie vo Všeobecných poistných podmienkach č. 485.
SU - Smrť následkom úrazu 3 350,00 €
Poistenie sa vzťahuje na úrazy, ktoré poistený utrpí pri ceste a pobyte v tuzemsku. Poisťovňa poskytne poistné plnenie v rozsahu: 3 350 EUR.
Podrobnejšie informácie vo Všeobecných poistných podmienkach č. 485.
Všeobecná zodpovednosť za škodu na majetku 35 000,00 €
Pri poistení zodpovednosti za škodu má poistený právo, aby poisťovňa za neho uhradila v rozsahu a vo výške podľa príslušných právnych predpisov, voči nemu uplatnené a preukázané nároky na úhradu skutočnej škody, spôsobenej poisteným v súvislosti s činnosťou alebo vzťahom k inej osobe na zdraví, živote a majetku.
Podrobnejšie informácie vo Všeobecných poistných podmienkach č. 485.
Poistenie batožiny 700,00 €
Predmetom poistenia je batožina a veci osobnej potreby určené pre cesty a pobyt poisteného v tuzemsku /cennosti, elektronické a optické prístroje, športové potreby/.
Podrobnejšie informácie vo Všeobecných poistných podmienkach č. 485.
Zodpovednosť za škodu na zdraví 70 000,00 €
Pri poistení zodpovednosti za škodu má poistený právo, aby poisťovňa za neho uhradila v rozsahu a vo výške podľa príslušných právnych predpisov, voči nemu uplatnené a preukázané nároky na úhradu skutočnej škody, spôsobenej poisteným v súvislosti s činnosťou alebo vzťahom k inej osobe na zdraví, živote a majetku.
Podrobnejšie informácie vo Všeobecných poistných podmienkach č. 485.
Náklady HZS 15 000,00 €
Predmetom poistenia sú náklady vynaložené pri výkone záchrannej činnosti – vyhľadávanie a vyslobodzovanie osoby v tiesni, poskytovanie prvej pomoci osobe v tiesni a jej preprava k najbližšiemu dopravnému prostriedku zdravotníckeho zariadenia, prípadne do zdravotníckeho zariadenia, ktoré si uplatňuje voči poistenému Horská záchranná služba. Poistenie sa vzťahuje na poistné udalosti vzniknuté na území Slovenskej republiky vo všetkých oblastiach, v ktorých pôsobí HZS ( Belianske Tatry, Malá Fatra, Nízke Tatry, Pieniny, Stredné Beskydy, Slovenský Raj, Veľká Fatra, Vysoké Tatry, Západné Tatry).
Podrobnejšie informácie vo Všeobecných poistných podmienkach č. 485.
TN - Trvalé následky úrazu 6 650,00 €
Poistenie sa vzťahuje na úrazy, ktoré poistený utrpí pri ceste a pobyte v tuzemsku. Poisťovňa poskytne poistné plnenie v rozsahu: 6 650 EUR.
Podrobnejšie informácie vo Všeobecných poistných podmienkach č. 485.
SU - Smrť následkom úrazu 3 350,00 €
Poistenie sa vzťahuje na úrazy, ktoré poistený utrpí pri ceste a pobyte v tuzemsku. Poisťovňa poskytne poistné plnenie v rozsahu: 3 350 EUR.
Podrobnejšie informácie vo Všeobecných poistných podmienkach č. 485.
Všeobecná zodpovednosť za škodu na majetku 35 000,00 €
Pri poistení zodpovednosti za škodu má poistený právo, aby poisťovňa za neho uhradila v rozsahu a vo výške podľa príslušných právnych predpisov, voči nemu uplatnené a preukázané nároky na úhradu skutočnej škody, spôsobenej poisteným v súvislosti s činnosťou alebo vzťahom k inej osobe na zdraví, živote a majetku.
Podrobnejšie informácie vo Všeobecných poistných podmienkach č. 485.
Poistenie batožiny 700,00 €
Predmetom poistenia je batožina a veci osobnej potreby určené pre cesty a pobyt poisteného v tuzemsku /cennosti, elektronické a optické prístroje, športové potreby/.
Podrobnejšie informácie vo Všeobecných poistných podmienkach č. 485.
Zodpovednosť za škodu na zdraví 70 000,00 €
Pri poistení zodpovednosti za škodu má poistený právo, aby poisťovňa za neho uhradila v rozsahu a vo výške podľa príslušných právnych predpisov, voči nemu uplatnené a preukázané nároky na úhradu skutočnej škody, spôsobenej poisteným v súvislosti s činnosťou alebo vzťahom k inej osobe na zdraví, živote a majetku.
Podrobnejšie informácie vo Všeobecných poistných podmienkach č. 485.
Náklady HZS 15 000,00 €
Predmetom poistenia sú náklady vynaložené pri výkone záchrannej činnosti – vyhľadávanie a vyslobodzovanie osoby v tiesni, poskytovanie prvej pomoci osobe v tiesni a jej preprava k najbližšiemu dopravnému prostriedku zdravotníckeho zariadenia, prípadne do zdravotníckeho zariadenia, ktoré si uplatňuje voči poistenému Horská záchranná služba. Poistenie sa vzťahuje na poistné udalosti vzniknuté na území Slovenskej republiky vo všetkých oblastiach, v ktorých pôsobí HZS ( Belianske Tatry, Malá Fatra, Nízke Tatry, Pieniny, Stredné Beskydy, Slovenský Raj, Veľká Fatra, Vysoké Tatry, Západné Tatry).
Podrobnejšie informácie vo Všeobecných poistných podmienkach č. 485.

Pripoistenie

Škody, ktoré by vznikli v dôsledku vykonávania uvedených rizikových športov a zimných rekreačných športov nie sú štandardne poistením kryté. V prípade, ak tieto vykonávate, zvoľte si toto pripoistenie.
Škody vzniknuté v dôsledku vykonávania rizikových športov a súťaží nie sú štandardne poistením kryté, v prípade, ak si prajete ich poistiť, vyznačte uvedené pripoistenie.
Medzi rizikové športy patria hlavne:

 • horolezectvo

 • potápanie

 • speleológia

 • rafting, jachting

 • zorbing

 • zoskoky s padákom z lietadla, alebo výšok

 • lety na rogalách

 • paragliding

 • pilotáž

 • motoristické športy

 • skialpinizmus

 • športová streľba

 • skoky a lety na lyžiach

 • jazda na vodných lyžiach

 • bungee jumping

 • zjazd na bicykli v horskom teréne

 • bojové športy

 • jazda na športových boboch, alebo saniach

 • lyžovanie a snowboarding mimo vyznačených tratí alebo vo voľnom
  teréne

 • akrobatické lyžovanie

 • jazda na snežných vozidlách

Podrobnejšie informácie vo Všeobecných poistných podmienkach č. 485.
Škody vzniknuté v dôsledku vykonávaní zimných rekreačných športov nie sú štandardne poistením kryté, v prípade, ak si prajete ich poistiť, vyznačte uvedené pripoistenie.
Medzi rekreačné zimné športy patria hlavne:

 • zjazdové lyžovanie na vyznačených tratiach

 • snowboarding na vyznačených tratiach

 • sánkovanie na vyznačených tratiach

 • bežecké lyžovanie na vyznačených tratiach

Podrobnejšie informácie vo Všeobecných poistných podmienkach č. 485.

Vaše poistenie

0,00 €
0,00 €
Rozsah poistenia Poistná suma Jednorazové poistné 
Tuzemské cestovné poistenie a poistenie nákladov Horskej záchrannej služby 0,00 € 0,00 €  
Tuzemské cestovné poistenie a poistenie nákladov Horskej záchrannej služby 0,00 € 0,00 €  
Tuzemské cestovné poistenie a poistenie nákladov Horskej záchrannej služby 0,00 € 0,00 €  
  Jednorazové poistné spolu: 0,00 €