Pracujem...

Cestovné poistenie GLOBALTRAVEL online

Poistenie

Kedy má poistenie platiť?

do vrátane
Poistenie začína nultou hodinou dňa označeného ako začiatok poistenia a končí 24. hodinou dňa označeného ako koniec poistenia a za podmienok uvedených vo VPP EUROTRAVEL č. 486. Poistenie je možné uzatvoriť max. na 365 dní. Poistený, ktorý dovŕši 70 rokov, môže uzatvoriť poistenie max. na 90 dní.

Počet poistených osôb

Zadajte počet poisťovaných osôb. Jednou poistnou zmluvou je možné poistiť maximálne 10 osôb.
Dieťa je osoba, ktorá ku dňu začiatku poistenia nedovŕšila 18 rokov. Študent je osoba do dovŕšenia 26. roku veku, ak sa sústavne pripravuje na povolanie.
Dospelá osoba je osoba, ktorá v deň začiatku poistenia alebo pred dňom začiatku poistenia dovŕšila 18 rokov.
Dospelý nad 70 rokov je osoba, ktorá v deň začiatku poistenia alebo pred dňom začiatku poistenia dovŕšila 70 rokov.

Rozsah poistenia

100 000,00 €
Poistenie liečebných nákladov je základom cestovného poistenia. Vzťahuje sa na liečebné náklady, v prípade náhleho ochorenia alebo úrazu poisteného v zahraničí, predpísané lieky, ambulantné ošetrenie, nutnú operáciu, náklady záchrannej služby alebo taxislužby za prepravu do najbližšej nemocnice, náklady na hospitalizáciu a prevoz do vlasti. Súčasťou poistenia je asistenčná služba v slovenskom jazyku dostupná 24 hodín denne.

Limity poisteného krytia:
  • - liečebné náklady v zahraničí do výšky 100 000 EUR
  • - liečebné náklady v prípade teroristického útoku do výšky 40 000 EUR
  • - akútne zubné ošetrenie – 150 EUR/ 1 zub, max. 2 zuby
  • - návšteva chorého/náklady na cestu, ubytovanie pre 1 osobu na 4 noci, do výšky 50 EUR/noc
  • - náhradné okuliare predpísané lekárom do limitu 150 EUR
  • - preprava telesných pozostatkov poisteného do vlasti do výšky 10 000 EUR
  • - cestovné náklady alebo náklady na prevoz poisteného do vlasti v prípade úmrtia alebo náhleho ohrozenia života najbližšieho príbuzného poisteného do limitu 5 000 EUR.

Podrobnejšie informácie v poistných podmienkach (PDF dokument).

1 000,00 €
Predmetom poistenia je batožina a veci osobnej potreby určené pre cesty a pobyt poisteného v zahraničí (cennosti, elektronické a optické prístroje, športové potreby, osobné doklady).

Limity poisteného plnenia:
  • - 166 EUR za jednu vec a max. 1 000 EUR za všetky veci z jednej poistenej udalosti
  • - náklady na zaobstaranie nutných náhradných cestovných, resp. osobných dokladov v zahraničí v prípade ich odcudzenia, zničenia a straty do výšky 332 EUR.

Podrobnejšie informácie v poistných podmienkach (PDF dokument).

6 650,00 €
Poistenie sa vzťahuje na úrazy, ktoré poistený utrpí pri ceste a pobyte v zahraničí. Poisťovňa poskytne poistné plnenie v rozsahu: 6 650 EUR (plnenie oprávnenej osobe).

Podrobnejšie informácie v poistných podmienkach (PDF dokument).

10 000,00 €
Poistenie sa vzťahuje na úrazy, ktoré poistený utrpí pri ceste a pobyte v zahraničí. Poisťovňa poskytne poistné plnenie v rozsahu: 10 000 EUR.

Podrobnejšie informácie v poistných podmienkach (PDF dokument).

33 300,00 €
Pri poistení zodpovednosti za škodu v zahraničí má poistený právo, aby poisťovňa za neho uhradila voči nemu uplatnené a preukázané nároky na úhradu skutočnej škody, spôsobenej poisteným na zdraví, živote a majetku voči inej osobe:

Limit poisteného plnenia:
  • - 33 300 EUR za jednu a všetky škody počas trvania poistenia.

Podrobnejšie informácie v poistných podmienkach (PDF dokument).

Pripoistenie

Pripoistenie vyznačte ak cestuje do krajín mimo geografickej časti Európy a mimo nasledovných území: Cyprus, Madeira, Maroko, Turecko, Egypt, Tunis, Kanárske ostrovy, Azorské ostrovy, Baleárske ostrovy.
Škody vzniknuté v dôsledku vykonávania manuálnych prác a zimných športov nie sú štandardne poistením kryté, v prípade ak si prajete ich poistiť, vyznačte uvedené pripoistenie:
Manuálne práce – stavebno-montážne práce, práce so žieravinami, jedmi, ľahko zápalnými alebo výbušnými látkami vrátane laboratórnych prác, práce pod zemským povrchom, razenie tunelov, hutnícke práce, práce vo výškach, na fasádach domov, vykládka a nakládka lodí, kamiónov alebo iných dopravných prostriedkov, drevorubačské práce, demolácia a čistenie po výbušninách, práce v oblasti jadrovej energie, obsluha, oprava alebo inštalácia strojov (okrem výpočtovej techniky), opracovanie alebo spracovanie dreva, kovov, skla, plastov alebo kameňa, studniarstvo, rybárstvo na lodi, poskytovanie bezpečnostných služieb vrátane ochrany osôb, profesionálni policajti, vojaci, hasiči, robotnícke práce v poľnohospodárstve, lesníctve a železničnej prevádzke, krotenie zvierat a práce v cirkuse, kaskadérstvo, lovecká činnosť, pilotovanie lietadla, speleológia, vulkanológia, práce vysokohorského vodcu, záchranárske práce.
Zimné športy – lyžovanie, snowboarding, snowtubing a beh na lyžiach na vyznačených tratiach, sánkovanie, bobovanie, rekreačné korčuľovanie na ľade.
Škody vzniknuté v dôsledku vykonávania rizikových športov a súťaží nie sú štandardne poistením kryté, v prípade ak si prajete ich poistiť, vyznačte uvedené pripoistenie:
Rizikové športy – najmä artistický šport, bojové športy, motoršporty (jazda na štvorkolkách, motorkách), jazdecké športy, paintball, skateboarding, zorbing, via ferrata (A-E), americký futbal, ragby, pozemný hokej, ľadový hokej, rýchlokorčuľovanie, hokejbal, cyklokros, bikros, biketrial, zjazd na bicykli v horskom teréne, jazda na „U“ rampe a v skateparku, speleológia, potápanie (hlbšie ako 40m), športové lietanie, zoskok a let s padákom, tandemový zoskok, závesné lietanie, paragliding, let na rogalách, parasailng, parašutizmus, bungee jumping, alpinizmus, skialpinizmus, skalolezectvo, horolezectvo, jazda na vodnom skútri, rafting, jachtingu, surfing, windsurfing, kiting, kaňonig, športová streľba, poľovníctvo, šerm, historický šerm, turistika vykonávaná po ľadovcoch a turistika vykonávaná po značených aj neznačených cestách, ak sú na tejto ceste umiestnené umelé istiace prostriedky (napr. laná, reťaze, rebríky), výpravy alebo expedície do miest s extrémnymi klimatickými podmienkami, alebo rozsiahlych neobývaných oblastí (púšť, polárne oblasti), jazda na športových boboch, športových saniach, skoky na lyžiach, lyžovanie a snowboarding mimo vyznačených trás, freestylové lyžovanie a freeridové lyžovanie, hasičský šport.

Vaše poistenie

0,00 €
0,00 €
Rozsah poistenia Poistná suma Jednorazové poistné 
Liečebné náklady v zahraničí 0,00 € 0,00 €  
Liečebné náklady v zahraničí 0,00 € 0,00 €  
Liečebné náklady v zahraničí 0,00 € 0,00 €  
  Jednorazové poistné spolu: 0,00 €